สาส์นจากผู้บริหาร

สวัสดีค่ะ ในโลกแห่งความเป็นจริง มนุษย์สามารถเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ได้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป แต่ถ้าต้องการที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในเรื่องราวนั้นๆ และผู้ที่ถ่ายทอดจะต้องมีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี

ผู้เรียนจึงจะได้วิชาความรู้อย่างเข้าใจ และสามารถนำพาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แค่ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ทว่าทางด้านจิตใจของมนุษย์เรา กลับพัฒนาได้อย่างเชื่องช้า

ดังนั้นจำเป็นต้องมีผู้ซึ่งมีความสามารถทั้งวิชาความรู้และมีจิตสำนึก รับผิดชอบชั่วดีในทุกด้าน เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้ที่ถ่ายทอดวิชาด้วยความมีจิตสำนึก ก็หมายความว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่เรียน และยังได้รับการปลูกฝังการมีจิตสำนึกสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ดิฉันผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องการพัฒนาช่างผมให้มีความก้าวหน้ามั่นคง มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและเป็นที่ยอมรับอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ