รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักฐานในการสมัคร
รูปภาพ

หลักฐานในการสมัครเรียน

  • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ
  • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
  • 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 6 ใบ